کباب ترکی گازی رباتیک 5 شعله
تماس بگیرید
کد محصول:
TRB-Ata-ADR-5G
کباب ترکی رباتیک 5 شعله برقی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADR-5E
کباب ترکی 3 شعله برقی موتور پایین
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADE-3A
کباب ترکی 3 شعله برقی ثابت - بدون موتور
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADE-4S
کباب ترکی 3 شعله برقی موتور بالا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADE-3U
کباب ترکی 3 شعله گازی موتور پایین
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADE-5A
کباب ترکی 3 شعله گازی ثابت - بدون موتور
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADE-5S
کباب ترکی 3 شعله گازی موتور بالا
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADE-5U
کباب ترکی 5 شعله موتور پایین کابینتی
تماس بگیرید
کد محصول:
TB-Ata-ADG-5D
دی ان ان