میکسر 30 کیلوئی مدل BM30 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول
TB-Ber-BM30
میکسر 20 کیلوئی مدل BM20 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول
TB-Ber-BM20
میکسر 10 کیلوئی مدل BM10 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول
TB-Ber-BM10
میکسر 7 کیلوئی مدل BM7 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول
TB-Ber-BM7
میکسر 5 کیلوئی مدل BM5 شرکت برجایا
تماس بگیرید
کد محصول
TB-Ber-BM5
دی ان ان